Ubezpieczenia

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnym, rentowym, wypadkowym jak również i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objecie nim następuje na wniosek.
Dodatkowo osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, dla których podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia, opłacają składki na Fundusz Pracy.

Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Zgłoszenia do ubezpieczeń należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

<< Wróć

UNIVERS - Wszelkie prawa zastrzeżone.                                                                                   Wykonanie: Adam Cudak